Kontaktní osoby:

Luboš Jiskra
starosta obce Janov u Litomyšle

731 616 717

Sr. Žofia Daniščáková
Společnost dcer křesťanské lásky sv. Vincence de Paul
Mendryka 1
570 01 Litomyšl

731 527 619

adopcepistalmendryka@seznam.cz

Úvod

Vítáme všechny zájemce o historii v obci Janov u Litomyšle, kde nedílnou součástí jsou osady Mendryka a Gajer. V roce 2018 po čtyřech letech příprav a oprav se podařilo zrestaurovat varhany v kostele Sv. Filipa a Jakuba v Janově, které více jak 60 let nehrály. Díky nadšení všech dobrovolníků a dárců se podařilo dobré dílo. Chceme Vás proto informovat o dalším záměru v naší obci.

Součástí obce je osada Mendryka, o které jsou první písemné zmínky z roku 1617. Osada je pojmenována po manželce feudála Vratislava z Pernštejna, Španělce Marii Manrique de Lara. V roce 1775 byl pravděpodobně postaven vrchnostenský lovecký zámeček, který patřil majitelům litomyšlského zámku. Součástí areálu zámečku je rokokový kostelík svatého Huberta. Traduje se, že právě budova zámečku inspirovala Aloise Jiráska k napsání divadelní hry Lucerna. Během druhé světové války v roce 1944 až 1945 areál osídlil Wehrmacht pro ubytování komanda Vlasovců, poté zde byl štáb sovětských vojsk, pak Lesnická škola a později i pionýrský tábor. Spásou pro celý areál byl příchod sester ze Společnosti Dcer křesťanské lásky svatého Vincence de Paul v roce 1969, která se stala majitelkou všech objektů. Dle dosud žijících pamětnic bylo mnoho objektů bez oken, střech a z kaple rostly stromy. Všechny objekty byly postupně opraveny do současného stavu.

Snahou našeho projektu je oživení a kompletní renovace varhan z první poloviny 18. století, které dle historického záznamu ještě za první republiky hrály. Bohužel píšťaly byly zničeny, prostříleny a rozkradeny. Proto byly v letošním roce za podpory Pardubického kraje zahájeny opravy za bezmála 400 tisíc Kč, které po výběrovém řízení provádí varhanářská firma Dlabal - Mettler z Bílska pod dohledem diecézního organologa pana Václava Uhlíře. Za Památkový ústav Pardubického kraje vše kontroluje paní Cinková. Podporovatelem celého projektu je starosta Obce Janov – pan Luboš Jiskra. Postupně během několika let se plánuje oprava celých varhan s celkovými náklady bezmála cca 1 600 000,- Kč.

Začátkem prosince 2020 byla zahájena veřejná sbírka s transparentním účtem číslo 294423788/0300, vedeného u ČSOB a současně i adopce píšťal, která je kompletně rozepsána na webových stránkách www.adopcepistalmendryka.cz. Zde je možné si vybrat z nabídky jednotlivých rejstříků a součástí varhanního nástroje. Finančním převodem a vygenerovaným variabilním symbolem můžete přispět na opravu vybrané píšťaly i jednotlivých částí. Na webových stránkách je popsán celý průběh oprav, včetně fotogalerie. Díky umu lidí žijících před námi, máme v naší obci vzácnou památku. Zachraňme toto cenné dědictví pro nás a naše budoucí generace!

Pro dárce znamená adopce píšťal a jednotlivých dílů varhan jednorázový finanční dar na opravu varhan bez dalších závazků.
Vám všem, kdo si adoptujete jednu nebo více píšťal, bude předán certifikát vybrané píšťaly, a Vaše jméno s Vaším souhlasem bude na pamětní tabuli osazené na kůru kostelíka (kapli) svatého Huberta na Mendryce.